Štatút webu

Web casscoring.com je určený pre kluby a strelcov, ktorí aktívne vykonávajú športovú streľbu pod názvom Cowboy Action Shooting™ (ďalej len „CAS"), Wild Bunch™ (ďalej len „WB") a ich pridružených druhov športovej streľby napr. Long Range, Speed Guns a ďalších vedľajších streleckých disciplín, a to výhradne podľa pravidiel svetovej streleckej organizácie Single Action Shooting Society™ (ďalej len „SASS").
Producentom webu je spoločnosť GBC, a.s., so sídlom Havlíčkovo nám. 189/2, 130 00 Praha 3, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, vložka B 5842, IČO: 60725796.

Web vyvíja, programuje a prevádzkuje (vrátane správy internetovej domény) spoločnosť KETNET s.r.o., so sídlom Vilémovská 1602, 347 01 Tachov, zapísaná na Krajskom súde v Plzni, vložka C 13484, IČO: 26330326.

Autorom architektúry webu a jeho funkcionalít je Jan Gaszczyk aka Colbert, SASS 87058 L, AWS 400 a Hard Task Ranger 079.

Web je programovaný pre moderné prehliadače ako je Safari, Microsoft Edge, Google Chrome.

Producent a prevádzkovateľ webu spravuje všetky osobné údaje podľa zákonných podmienok a iba so súhlasom poskytovateľov týchto údajov.

Za obsah ukladaný používateľom na web nesie zodpovednosť výlučne používateľ. Prevádzkovateľ webu nenesie zodpovednosť poskytovateľa služby za ukladanie obsahu informácií poskytovaných používateľom a zodpovedá za obsah informácií uložených na žiadosť používateľa iba v prípadoch stanovených zákonom. Používateľ webu nesmie umiestňovať akýkoľvek obsah, ak mohol vzhľadom na okolnosti a povahu obsahu vedieť, že obsah ukladaných informácií je protiprávny, alebo sa preukázateľne dozvedel o protiprávnej povahe obsahu ukladaných informácií alebo o tom, že jeho konanie je protiprávne a bezodkladne neurobil všetko kroky, ktoré je možné od neho požadovať, na odstránenie alebo zneprístupnenie takýchto informácií.

Web casscoring.com pre používateľov – strelcov

- poskytuje tieto možnosti:

 • vytvoriť si vlastný osobný účet, ktorý obsahuje
  • identifikáciu pretekára
  • archív jeho pretekov
  • správu hesla
 • prístupové meno musí zodpovedať platnému emailovému spojeniu.

- stanovuje tieto obmedzenia a zaväzuje pretekára:

 • nepoužívať nevhodné slová, urážlivé a vulgárne výrazy,
 • nepoužívať diskriminačnú rétoriku,
 • akokoľvek zverejňovať nevhodný alebo nelegálny obsah (najmä propagácia násilia, genocídy; drogy, pornografia, extrémizmus, rasizmus),

- prístup na tento web je pre používateľov - strelcov zadarmo za týchto podmienok

 • osobný účet vyplní pravdivo a úplne svojimi údajmi
 • bude osobný účet využívať na prihlášky na jednotlivé preteky
 • neporušuje obmedzenia povinností pre používateľov – strelcov na tomto webe

- podpora webu používateľovi – strelcovi tohto webu je možná formou dobrovoľných príspevkov, a to na účty producenta webu:

 • v CZK na účet 19-0525790287/0100 vedený v Komerční bance a.s.
 • v € na účet 2801493609/2010, IBAN CZ62 2010 0000 0028 0149 3609, BIC FIOBCZPPXXX.
 • Po prípadnom prijatí príspevku producent vystaví poskytovateľovi daňové potvrdenie.

- Prístup na web pre používateľov bez vytvoreného osobného účtu môže byť:

 • Spoplatnený:
  • Prístup na web je možný iba po predchádzajúcej úhrade jednorazového vstupu vo výške stanovenej producentom.
  • Po úhrade používateľ – strelec získa jednorazové heslo, ktoré umožní používateľovi vykonať registráciu na vybrané preteky.
  • Jednorazový vstup je platný iba pre vybrané preteky počas evidencie a archivácie pretekov na webe casscoring.com.
 • Obmedzený:
  • správcom webu
  • club webmasterom

Web casscoring.com pre zástupcov klubu - club webmaster

- poskytuje tieto možnosti:

 • vytvoriť si vlastný osobný účet, ktorý obsahuje
  • identifikáciu pretekára – club webmaster
  • archív jeho pretekov
  • správu hesla
  • prístupové meno musí zodpovedať platnému emailovému spojeniu.
 • získať a dostať od administrátora webu prístupové práva iba pre príslušný klub.
 • vytvárať klubový obsah webu, ktorý obsahuje
  • pre klubové preteky vytvárať texty, zadávať adresy, nahrávať súbory, fotografie a odkazy na videápridávať a otvárať nové miesta pretekov
  • vytvárať a definovať nové jednotlivé preteky
  • spravovať, opravovať a rušiť prihlášky ostatných pretekárov na preteky organizované jeho klubom.
  • automaticky sa prepájať s aplikáciou CAS scoring pomocou hesla pre mobilnú komunikáciu
 • nahrávať dáta pretekov z webu do aplikácie zahŕňajúce identifikáciu pretekov, dátumy konania, typu pretekov a údajov všetkých prihlásených strelcov
 • z aplikácie exportovať zostavy výsledkov, súbory s anonymizovanými dátami vo formáte csv či dátami vo formáte aplikácie CAS scoring

- stanovuje tieto obmedzenia a zaväzuje klub a club mastera:

 • nepoužívať nevhodné slová, urážlivé a vulgárne výrazy
 • nepoužívať diskriminačnú rétoriku
 • neumiestňovať na web nevhodné súbory, chybné súbory, infikované súbory,
 • neumiestňovať na web nevhodné fotografie, závadné fotografie, infikované fotografie a akýkoľvek obsah, ku ktorému nemá autorské práva alebo právo na použitie alebo ktorý je z iného dôvodu protiprávne zverejnený,
 • neumiestňovať na web odkazy na nevhodné videá, zakázanú reklamu alebo iný nelegálny obsah,
 • nepropagovať násilie, genocídu, drogy, pornografiu, rasizmus a extrémizmus a všetky ostatné a akokoľvek inak zverejňovať iný nevhodný alebo nelegálny obsah

- prístup na tento web je pre jednotlivé kluby zadarmo za týchto podmienok

 • údaje o klube vyplnia pravdivo a úplne svojimi údajmi
 • neporušujú obmedzenia pre povinnosti pre klub a club mastera pre tento web
 • budú osobný účet využívať na prihlášky na jednotlivé preteky

- podpora webu jednotlivými klubmi využívajúcimi tento web je možná formou dobrovoľných príspevkov, a to na účty producenta webu:

 • v CZK na účet 19-0525790287/0100 vedený v Komerční bance, a.s.
 • v € na účet 2801493609/2010, IBAN CZ62 2010 0000 0028 0149 3609, BIC FIOBCZPPXXX.
 • Po prípadnom prijatí príspevku producent vystaví poskytovateľovi daňové potvrdenie.