GDPR

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Organizátorom tejto súťaže je klub, ktorý túto súťaž ponúka na casscoring.com, vo svojej samostatnej klubovej sekcii ďalej členenej na súťaže a archív (ďalej len „Klub").
Účastník súťaže berie na vedomie, že Klub je oprávnený zhromažďovať, spracúvať a uchovávať osobné údaje účastníkov súťaže za účelom organizovania súťaže a realizácie športových aktivít, pre ktoré bol Klub založený a na ktoré prispieva.
Klub preto spracováva všetky údaje poskytnuté účastníkom súťaže v súvislosti s jeho registráciou na súťaž alebos právami a povinnosťami účastníka súťaže tak, ako to vyžadujú pravidlá súťaže.
Údaje zahŕňajú najmä meno a priezvisko, alias, kategóriu, dátum narodenia, adresu, e-mail a telefónne číslo („Osobné údaje"). Účastník súťaže ďalej súhlasí s tým, že Klub môže zhromažďovať, spracovávať a uchovávať jeho Osobné údaje na nasledujúce účely.:
a) Vytvorenie a správa databázy účastníkov streleckého športu;
b) Registrácia a správa užívateľského účtu na elektronickom portáli casscoring.com;
c) Poskytovanie informácií žiadateľom o členstvo, členom a účastníkom súťaže.
Poskytovanie osobných údajov na tieto účely je dobrovoľné. Účastník súťaže berie na vedomie, že Osobné údaje potrebné pre účely organizácie streleckých súťaží sú uchovávané počas prípravy, trvania a vyhodnotenia súťaže a pre budúce súťaže a po čas nevyhnutný na splnenie všetkých týchto účelov. Účastník súťaže môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne, e-mailom alebo telefonicky odvolať.