GDPR

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Producentem tohoto webu je společnost, G.B.C., a.s., Havlíčkovo náměstí 189/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, Identifikační číslo: 60725796, B 5842 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen "Producent").

Organizátorem tohoto závodu je klub, který tento závod nabízí na stránkách casscoring.com, ve své samostatné klubové sekci dále členěné na závody a archiv (dále jen "organizující klub").

Zájemce o účast v závodě tímto bere na vědomí, že za účelem organizace a realizace střeleckých závodů, stejně jako za účelem organizace sportovní činnosti a k účelům, ke kterým je organizující klub založen a k nimž svou činností přispívá, je organizující klub (a na základě jeho pověření i Producent jako zpracovatel) oprávněn shromažďovat, zpracovávat a uchovávat osobní údaje zájemce o účast na závodě či přihlášeného účastníka závodů ve sportovní střelbě.

Pro tento účel organizující klub (a na základě jeho pověření i Producent jako zpracovatel) zpracovává veškeré údaje, které mu zájemce o účast na závodě či přihlášený účastník závodů ve sportovní střelbě sdělil či sdělí v souvislosti s přihlášením se do závodu nebo v souvislosti s právy a povinnostmi závodníka dle podmínek organizace závodu. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, kterým je klub, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, kterým je v současné době G.B.C., a.s. (provozovatel webu casscoring.com).

Jedná se zejména o jméno a příjmení závodníka, alias, kategorie, datum narození, adresu trvalého či jiného bydliště, e-mail a telefonní číslo (dále jen „Osobní údaje").

Zájemce o účast na závodě či přihlášený účastník závodů ve sportovní střelbě tímto dále souhlasí s tím, aby organizující klub shromažďoval, zpracovával a uchovával jeho Osobní údaje pro tyto účely:
a) vytvoření a správa seznamu účastníků organizované sportovní střelby;
b) registrace a vedení uživatelského účtu na elektronickém portálu casscoring.com;
c) kontaktování za účelem zasílání informací pro zájemce o členství, pro účastníky přihlášené na závody formou potvrzení registrace, objednávek a pozvánek na sportovní akce, popřípadě další formou komunikace.

Poskytnutí a zpracování Osobních údajů pro tyto účely je dobrovolné.
Zájemce o účast na závodě či přihlášený účastník závodů ve sportovní střelbě tímto bere na vědomí, že Osobní údaje zpracovávané za účelem organizace závodů ve sportovní střelbě jsou zpracovávány po dobu trvání přípravy, průběhu a vyhodnocení závodů a dále i pro závody v následných obdobích, po dobu nezbytnou k naplnění těchto účelů, přičemž závodník je oprávněn svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů písemně, e-mailem nebo telefonicky kdykoliv odvolat.
Podle zákona o ochraně osobních údajů má každý právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po klubu informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
- požadovat po klubu vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u klubu přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po klubu výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se klub nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz www.uoou.cz