Producent

Producentom tohto webu je spoločnosť

G.B.C., a.s.Havlíčkovo
náměstí 189/2, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 60725796

B 5842 vedené na Mestskom súde v Prahe

a

Colbert SASS 87058L alias Jan Gaszczyk